Omaggio a HOKUSAI

Omaggio a Hokusai
Omaggio a Hokusai

Galata Museo – Genova

10 – 31 gennaio 2013